facebook
facebook

Untitled Document

§1. Przedmiot Regulaminu
1.1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim AKAMIT
1.2. Organizatorem Programu jest AKAMIT Sp. z o.o. z siedzibą w Bodzentynie ul. Wolności 3

§2. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
2.1. AKAMIT- AKAMIT Sp. z o.o. ul. Wolności 3 26-010 Bodzentyn
2.2. Organizator Programu - AKAMIT Sp. z o.o.
2.3. Program - program premiowania zakupów produktów AKAMIT
2.4. Adresat Programu - nabywca nabywający produkty AKAMIT
2.5. Uczestnik Programu - nabywca, który przystąpił do Programu poprzez wypełnienie i przekazanie do Biura Programu Deklaracji Przystąpienia do Programu.
2.6. Biuro Programu - biuro obsługujące Program i reprezentujące Organizatora Programu w kontaktach z uczestnikami Programu, do którego Uczestnicy Programu przesyłają Kupony Zamówienia Nagrody wraz z Punktami AKAMIT. Adres Biura Programu: AKAMIT Sp. z o.o. ul. Wolności 3 26-010 Bodzentyn
2.7. Konto Uczestnika Programu - indywidualne konto Uczestnika Programu, na którym gromadzone są informacje dotyczące historii jego uczestnictwa w Programie.
2.8. Indywidualny Numer Uczestnika Programu - indywidualnie oznaczony numer nadany każdemu Uczestnikowi Programu zarejestrowanemu w bazie danych Programu.
2.9. Deklaracja - Deklaracja przystąpienia do Programu, formularz zgłoszenia do Programu, wypełniany przez Uczestników Programu i przekazywany do Biura Programu.
2.10. Pakiet Powitalny - segregator, który zawiera materiały określające zasady uczestnictwa w Programie (m.in. regulamin Programu, wykaz produktów AKAMIT objętych Programem i ich wartość punktową, Katalog Nagród wraz z przyporządkowaną im wartością Punktów AKAMIT, Arkusze Punktów AKAMIT oraz Kupony Zamówienia Nagrody).
2.11. Katalog Nagród - zestawienie wybranych towarów i usług (Nagród Programu) oferowanych w ramach Programu wraz z określeniem ich wartości w Punktach AKAMIT przesyłany uczestnikowi wraz z Pakietem Powitalnym.
2.12. Punkty AKAMIT - punkty przyznawane przez Organizatora Programu za zakup produktów objętych Programem, nadrukowane na opakowaniach produktów objętych Programem, wycinane i gromadzone przez Uczestników Programu, przesyłane do Biura Programu wraz z Kuponem Zamówienia Nagrody.
2.13. Nagrody Programu - towar lub usługa  oferowana Uczestnikowi Programu w zamian za uzyskane przez niego Punkty AKAMIT
2.14. Kupon Zamówienia Nagrody - formularz dołączony do Pakietu Powitalnego, który Uczestnik Programu wypełnia i przesyła na adres Biura Programu w celu złożenia zamówienie na Nagrody Programu w zamian za Punkty AKAMIT.
2.15. Protokół Przekazania Nagrody - dokument potwierdzający odbiór Nagrody przyznanej w ramach Programu Uczestnikowi Programu uprawnionemu do jej otrzymania podpisany przez tego Uczestnika Programu lub osobę działającą w jego imieniu.

§3. Postanowienia ogólne
3.1. Program organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3.2. Program rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2010 roku i trwa przez czas nieokreślony.
3.3. Uczestnikiem Programu może być nabywca, który wyraził wolę uczestnictwa w Programie w ten sposób, że wypełnił i przekazał do Biura Programu czytelnie i poprawnie wypełnioną Deklarację Przystąpienia do Programu.
3.4. Uczestnikami Programu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy w AKAMIT a także pracownicy i właściciele placówek handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową produktów AKAMIT.
3.5. Naruszenie przez Uczestnika Programu postanowień Regulaminu może skutkować pozbawieniem Uczestnika Programu części lub całości uprawnień przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Programie, nie wykluczając możliwości wykluczenia z Programu.

§4. Zasady prowadzenia Programu
4.1. Uczestnikowi Programu w chwili przystąpienia do programu przyznawany jest Indywidualny Numer Konta Punktowego, na którym gromadzone są punkty zebrane przez Uczestnika Programu oraz zapisywana jest historia jego uczestnictwa w Programie.
4.2. Uczestnik Programu otrzymuje również Pakiet Powitalny zawierający między innymi:
4.2.1. ogólny opis i Regulamin Programu;
4.2.2. wykaz produktów AKAMIT premiowanych Punktami AKAMIT oraz wartość punktową poszczególnych produktów;
4.2.3. Katalog Nagród;
4.2.4. Arkusze Punktów AKAMIT wraz z Kuponem Zamówienia Nagród.
4.3. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem Indywidualnym Kontem Uczestnika Programu będą wykonywanie w imieniu Organizatora Programu przez Biuro Programu.
4.4. Uczestnik Programu gromadzi Punkty AKAMIT dokonując zakupu produktów AKAMIT objętych Programem, wycinając punkty z opakowań produktów, gromadząc je i przeliczając na Nagrody Programu według przelicznika zawartego w Katalogu Nagród.
4.5. W każdej chwili trwania programu Uczestnik Programu ma prawo zamienić zgromadzone Punkty AKAMIT na Nagrody Programu opisane w Katalogu Nagród lub inne produkty lub usługi oferowane w danym momencie trwania Programu.
4.6. W celu wymiany Punktów AKAMIT na Nagrody Programu Uczestnik Programu przesyła na adres Biura Programu Kupon Zamówienia Nagrody wraz z odpowiednią ilością Punktów AKAMIT wyciętych z oryginalnych opakowań produktów AKAMIT objętych Programem.
4.7. Dokumentacją zakupów produktów AKAMIT objętych programem są Punkty AKAMIT wycięte z oryginalnych opakowań produktów AKAMIT objętych Programem. W przypadkach spornych podstawą naliczenia Punktów AKAMIT są rachunki lub faktury za zakupione produkty AKAMIT.

§5. Punkty AKAMIT
5.1. Punkty AKAMIT przyznawane są Uczestnikom Programu przez Organizatora Programu.
5.2. Punkty uzyskane przez Uczestnika Programu gromadzone są przez Uczestnika Programu w postaci oryginalnych Punktów AKAMIT wyciętych z oryginalnych opakowań produktów AKAMIT objętych Programem.
5.3. Punkty Programu naliczane są przez Biuro Programu w dniu otrzymania przez Biuro Kuponu Zamówienia Nagrody wraz z odpowiednią ilością oryginalnych Punktów AKAMIT wyciętych z oryginalnych opakowań produktów AKAMIT objętych Programem. Liczba punktów zapisywana jest na Indywidualnym Koncie Uczestnika Programu.
5.4. Uczestnik Programu może otrzymywać Punkty AKAMIT i Punkty Specjalne AKAMIT.
5.5. Punkty Specjalne AKAMIT Uczestnik Programu może zdobywać w ramach dodatkowych akcji promocyjnych. O zasadach zdobywania Punktów Specjalnych AKAMIT Biuro Programu będzie informować Uczestnika Programu.
5.6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad przyznawania Punktów AKAMIT i Punktów Specjalnych AKAMIT w czasie trwania Programu.
5.7. Termin "Punkty AKAMIT" odnosi się zarówno do Punktów AKAMIT wycinanych z oryginalnych opakowań produktów AKAMIT objętych Programem, jak i do Punktów Specjalnych AKAMIT.

§6. Nagrody Programu
6.1. Uczestnik Programu może zamienić zgromadzone Punkty AKAMIT na Nagrody Programu począwszy od dnia 1 kwietnia 2010.
6.2. Uczestnik nie może wymienić Punktów AKAMIT na ekwiwalent pieniężny. Punkty AKAMIT podlegają wymianie wyłącznie na Nagrody Programu wymienione w Katalogu Nagród.
6.3. Organizator może zaproponować Uczestnikom Programu wymianę Punktów AKAMIT na nagrody spoza Katalogu Nagród.
6.4. Organizator może podjąć współpracę z innymi podmiotami (partnerami Programu) w celu wspólnego oferowania nagród Uczestnikom Programu.
6.5. O wszystkich nowych Nagrodach Programu oferowanych w ramach Programu oraz sposobach ich pozyskania Uczestnik Programu zostanie poinformowany oddzielnym zawiadomieniem.
6.6. Katalog Nagród nie jest ofertą handlową i Organizator Programu nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim Nagród Programu. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wycofania Nagrody Programu w każdej chwili z listy Nagród bez podania przyczyny.
6.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad przyznawania nagród z nieodpłatnej na odpłatną. W takim przypadku cena przekazanej nagrody dla uczestnika będzie ustalana indywidualnie z uwzględnieniem rabatu nie mniejszego niż 95% wartości nagrody.

§7. Podatek dochodowy.
7.1. Nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj w Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwana dalej "ustawą o pdof".
7.2. W przypadku, gdy wartość otrzymanych przez Uczestnika Programu Nagród będących towarami i nieodpłatnymi świadczeniami nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
7.3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy Nagród otrzymanych przez Uczestnika Programu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku Nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.
7.4. W przypadku gdy Uczestnik Programu wybierze Nagrodę Programu będącą towarem lub nieodpłatnym świadczeniem, której wartość przewyższa kwotę określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu, Organizator Programu ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Ta dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona bezpośrednio Uczestnikowi Programu. Od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej Organizator Programu naliczy i pobierze należny podatek, który następnie odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 41ust. 4 ustawy o pdof).

§8. Składanie zamówień na Nagrody Programu
8.1. Uczestnik Programu składa zamówienie na Nagrodę Programu wypełniając Kupon Zamówienia Nagrody i przesyłając go - wraz z odpowiednią liczbą Punktów AKAMIT - do Biura Programu.
8.2. Na Kuponie Zamówienia Nagrody Uczestnik Programu wskazuje:
8.2.1. ilość przesyłanych Punktów AKAMIT;
8.2.2. nazwę Nagrody Programu, ilość sztuk oraz  numer katalogowy nagrody;
8.2.3. imię nazwisko, numer telefonu oraz adres, pod jaki należy dostarczyć nagrodę;
8.2.4. swój Numer Uczestnika Programu,

§9. Realizowanie zamówień na Nagrody Programu.
9.1. Po otrzymaniu zamówienia na Nagrodę Programu Biuro Programu skontaktuje się z Uczestnikiem Programu w celu przekazania Nagrody Programu. Przekazanie Nagrody Programu powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Biuro Programu Kuponu Zamówienia Nagrody wraz z odpowiednią ilością Punktów AKAMIT
9.2. Jeżeli ilość przesłanych przez Uczestnika Programu Punktów AKAMIT, po zweryfikowaniu ich ilości przez Biuro Programu, okaże się być mniejsza od liczby Punktów AKAMIT stanowiących ekwiwalent Nagrody Programu wybranej przez Uczestnika Programu zamówienie nie zostanie zrealizowane. Biuro Programu powiadomi Uczestnika o zaistniałej sytuacji.
9.3. Jeżeli ilość przesłanych przez Uczestnika Programu Punktów AKAMIT, po zweryfikowaniu ich ilości przez Biuro Programu, okaże się być większa od ilości Punktów AKAMIT stanowiących ekwiwalent Nagrody Programu wybranej przez Uczestnika Programu, nadwyżka Punktów AKAMIT zostanie zapisana na Indywidualnym Koncie Uczestnika Programu, celem późniejszego ich wykorzystania przez Uczestnika Programu. Biuro Programu powiadomi Uczestnika o zaistniałej sytuacji.
9.4. Zamówione Nagrody zostaną dostarczone Uczestnikowi Programu pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście przez przedstawiciela Organizatora Programu na adres wskazany przez Uczestnika Programu w Kuponie Zamówienia Nagrody. Zamówione Nagrody mogą również zostać dostarczone w inny, uzgodniony z Uczestnikiem Programu sposób.
9.5. Uczestnik Programu uprawniony do odebrania Nagrody Programu lub osoba działająca w jego imieniu potwierdza odbiór Nagrody Programu poprzez złożenie podpisu na Protokole Przekazania Nagrody.
9.6. Koszty dostarczenia Nagrody Programu pokrywa Organizator.
9.7. W przypadku, gdy dostarczenie Nagrody Programu w terminie określonym w Regulaminie nie jest możliwe, przekazanie Nagrody nastąpi w innym terminie, ustalonym z Uczestnikiem Programu i przedstawicielem Organizatora Programu.
9.8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu dostarczenia Nagród Programu Uczestnikowi Programu.

§10.Reklamacje.
10.1. Uczestnik Programu ma prawo zgłaszać pisemne reklamacje na adres Biura Programu.
10.2. Reklamacja oprócz zwięzłego opisu powodów składania reklamacji powinna zawierać:
10.2.1. imię i nazwisko Uczestnika Programu;
10.2.2. Indywidualny Numer Uczestnika Programu;
10.2.3. Adres i numer telefonu Uczestnika Programu.
10.3. W przypadku dostarczenia Nagrody Programu za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik Programu zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia Nagrody Programu lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić odpowiednią adnotację w Protokole Przekazania Nagrody. W takim przypadku Protokół Przekazania Nagrody podpisuje również kurier.
10.4. Reklamacja może być złożona przez Uczestnika Programu nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia sytuacji, której dotyczy reklamacja, a w przypadku gdy reklamacja dotyczy niezgodności dostarczonej Nagrody Programu z zamówieniem, reklamacja może być złożona w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Nagrody Programu.
10.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Biuro Programu w ciągu 21 dni od daty otrzymania reklamacji na adres Biura Programu.
10.6. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Programu zostanie powiadomiony pisemnie, chyba że zostanie to uzgodnione inaczej z Uczestnikiem Programu.
10.7. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród rzeczowych posiadających kartę gwarancyjną należy zgłaszać do producenta danej Nagrody, na adres znajdujący się w załączonej do Nagrody Programu karcie gwarancyjnej.
10.8. Odesłanie reklamowanej Nagrody Programu zwrotnie na adres Biura Programu odbywa się na koszt Uczestnika Programu. 

§11.Rękojmia i gwarancja.
11.1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości Nagród Programu dostarczanych do Uczestników Programu ponosi producent Nagród.

§12.Zmiana danych Uczestnika Programu.
12.1. Wszelkiego rodzaju dopuszczalne zmiany dotyczące Uczestnika Programu, w szczególności informacje dotyczące Uczestnika Programu (np. adres do korespondencji), zamawianie Nagród Programu, sprawdzanie stanu Konta Uczestnika Programu mogą być dokonywane jedynie przez Uczestnika Programu.
12.2. Uczestnik Programu może upoważnić inną osobę do podjęcia w jego imieniu czynności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
12.3. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Biuro Programu w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej o zmianie adresu do korespondencji w terminie 14 dni od daty dokonania takiej zmiany.

§13.Rezygnacja z uczestnictwa w Programie
13.1. Uczestnik Programu, który pragnie zrezygnować z uczestnictwa w Programie przesyła do Biura Programu pisemne powiadomienie o tym fakcie.
13.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Indywidualne Konto Uczestnika Programu zostaje zamknięte, a Uczestnik Programu w ciągu 30 dni od dnia złożenia rezygnacji może wykorzystać zgromadzone wcześniej Punkty AKAMIT.
13.3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu Punkty AKAMIT zgromadzone przez Uczestnika Programu na jego Indywidualnym Koncie Uczestnika zostaną anulowane.

§14.Wykluczenie z Programu.
14.1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu w przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień Regulaminu.
14.2. Punkty AKAMIT nie wykorzystane przez Uczestnika Programu do momentu wykluczenia z Programu zostaną anulowane, a Indywidualne Konto Uczestnika Programu zamknięte. O powyższym fakcie Uczestnik Programu zostanie poinformowany pisemnie przez Biuro Programu.

§15. Przetwarzanie danych osobowych.
15.1. AKAMIT jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
15.2. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane przez AKAMIT w celu umożliwienia Uczestnikowi Programu pełnego korzystania z oferty Programu, w tym do dokonywania wymiany Punktów na Nagrody, w celach statutowych, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez AKAMIT samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak: sprzedaż produktów lub usług, przesyłania informacji o nowych produktach lub usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem partnerów Programu.
15.3. AKAMIT zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tzn. umożliwia Uczestnikowi Programu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych.
15.4. Dane osobowe Uczestników Programu mogą zostać przekazane innym administratorom danych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla dostarczenia Nagrody Programu lub gdy wymaga tego rodzaj zamówionej Nagrody Programu lub udział w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej. W przypadku gdy przekazanie danych jest niezbędne ze względu na rodzaj zamówionej Nagrody Programu lub gdy wynika to z udziału w organizowanej wspólnie z partnerem akcji marketingowej informacja o przekazaniu danych innemu administratorowi danych zostanie umieszczona przy opisie Nagrody Programu.
15.5. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być przekazywane uprawnionym organom.
15.6. AKAMIT nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji w Deklaracji Przystąpienia do Programu.
15.7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik Programu powinien kierować na adres: AKAMIT Sp. z o.o. ul. Wolności 3 26-010 Bodzentyn, z dopiskiem "Dane Osobowe".
15.8. Wymiana Punktów na Nagrodę Programu związaną z przekazaniem danych osobowych innemu administratorowi danych jest jednoznaczne z upoważnieniem AKAMIT do przekazania tych danych. 

§16. Zmiany w Regulaminie i zakończenie Programu.
16.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyn.
16.2. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje Uczestników Programu z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.
16.3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik Programu może w ciągu 30 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu wykorzystać uzyskane dotychczas Punkty AKAMIT.
16.4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu Punkty AKAMIT zostaną anulowane.

§17. Zastosowanie Kodeksu Cywilnego.
17.1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.