KAMIT PD

KAMIT PD

KAMIT PD to preparat o działaniu grzybo i glonobójczym, stosowany w celu usunięcia istniejących  mikroorganizmów oraz konserwacji materiałów budowlanych np.: powierzchnie murów, elewacje  budynków, tynki, powierzchnie betonowe, powierzchnie z kamienia itp. ( z wyłączeniem drewna).  Wyrób należy stosować ściśle według zaleceń producenta. 

DANE TECHNICZNE 

  • Średnie zużycie ok. 0,1-0,2 kg/m2 
  • Temperatura stosowania od +5 do +25 o
  • Opakowanie 1L, 5L, 10L 
  • Trwałość do 12 miesięcy od daty produkcji
Kategoria:

Opis

KAMIT PD PREPARAT GRZYBO I GLONOBOJCZY

Przeznaczenie: Produkt o działaniu grzybo i glonobójczym w celu konserwacji konstrukcji murowanych oraz materiałów budowlanych innych niż  drewno np. powierzchnie  murów, elewacje  budynków w tym systemy ociepleń, tynki, beton, wapienie, kamienie, itp. materiały. Do stosowania  na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Rodzaj użytkowników: Do powszechnego stosowania.

Postać produktu: Płyn

Substancje czynne: Chlorek didecylodimetyloamonu(DDAC)-0,2% – 0,3% ,2-oktylo-2H-izotiazol-3-on(OIT)-<0,05%

Stosowanie: Porośnięte powierzchnie umyć mocnym strumieniem wody, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia. Po wyschnięciu nanieść preparat obficie na zanieczyszczoną powierzchnie aż do całkowitego jej zwilżenia, np za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub gąbki I  pozostawić na 12 do 12 godzin. Następnie pozostałe resztki  zanieczyszczeń usunąć gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni, zaleca się powtórne zastosowanie środka.  Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie), można przeprowadzać dopiero  po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji produktu biobójczego.

Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Produkt wykazuje  dzaiłanie biobójcze wobec glonów I grzybów pleśniowych w ilośći co najmniej 200 ml/m2.

UWAGA: W trakcie używania preparatu metodą nannoszenia pędzlem, szczotką, wałkiem nalezy zastosowamć rękawice ochronne oraz okulary .

Przy nanoszeniu preparu metodą natryskową powinny być zabezpieczone drogi  oddechowe. Działanie biobójcze pojawia się w czasie kontaktu  1 godziny od naniesienia produktu na zanieczyszczone podłoże.

Data ważności: 18 miesięcy

Zawiera: zawiera 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on może powododować występowanie reakcji alergicznej. Działania szkodliwe na organizmy wodne, powodująć powodując dłudotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska .

Zawartość/pojemnik, usuwać zgodnie z lokalnymi I krajowymi przepisami.

Dodatkowe oznakowanie/ostrzeżenie: Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalerzy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytku. Unikać kontaktu z oczami. Unikać przdłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać rozlewania.

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym oryginalnym pojemniku.

Pierwsza pomoc: Zanieczyszczoną skórę umyć wodą I mydłem, rumieni natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zanieczyszczone oczy płukać przez kilkanaście minut (ok.15) duą ilością wody I zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wdychania w razie zawrotów głowylub nudnośći wyprowadzić poszkodowanego naświerze powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać jamę ustną , podać do wypicia dużą ilość wody. Nie podawać doustnie niczego osobie nieprzytomnej. Skontaktować się z lekarzem.

Możliwe skutli uboczne wynikające z niewlasciwego stosowania produktu. Uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą, porażnienie oczu, podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego i przewodu pokarmowego.

Postępowanie z odpadmi produktu: nie dopuszczać do przedostania się nierozcieńczonego produktu do systemu kanalizacyjnego cieków wodnych I otwartych zbiorników. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu (np. po oprużnieniu opakowania) rozcieńczyć dużą ilośćią wody I wyląć do kanalizacji. Duże ilośći produktu przekazać do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Puste opróżnione opakowania należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczyć na odpowiednie wysypisko śmieci lub oddać do wyspecjakizowanej firmy w zakresie odpadów opakowaniowych.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6308/15

Podmiot odpowiedzialny: AKAMIT  Sp. z.o.o ul. Wolnośći 3, 26-010 Bodzentyn, tel + 48(41) 3115464, www:www.akamit.pl, e mail: akamit@akamit.pl

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJĘ DOTYCZĄCE PRODUKTU.

Niebezpieczenstwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO!!
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on(OIT)-<0,05%
Chlorek didecylodimetyloamonu(DDAC)-0,2% – 0,3%